Център за информация и услуги на гражданите

LOGO-Sofia-small

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА”

гр. София, ул. “Освобождение” №25, П.К.: 1330, тел. 02 921 72 10, факс 02 828 48 83

 

Уважаеми съграждани,
Съгласно Етичния кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община, приет с решение № 253, протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет, служителите от общинската, в т. ч. от районните администрации СА ДЛЪЖНИ:

  • Да обслужват гражданите професионално, с грижа и отзивчивост, като им предоставят необходимата консултантска помощ и информация.
  • Да изпълняват задълженията си, като създават условия за добросъвестност, достъпност и равнопоставеност на разглежданите случаи.
  • Да извършват административното обслужване своевременно, като запознават гражданите със законовите основания за действията си.
  • Да не допускат в своята работа създаването или разпространението на корупционни практики.
  • Да спазват закона и етичните правила, свързани със служебните им функции.

Съгласно европейското законодателство всеки гражданин има право да получи справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване.
Това право включва:

  • Задължението на служителите да изслушват всеки гражданин, преди срещу него да бъдат предприети неблагоприятни мерки.
  • Гражданинът има право да бъде възмездяван за всички вреди, причинени от административните органи или техни служители.

Приемно време и телефони за връзка на администрацията на район „Красна поляна“харта

„Портал за електронни административни услуги –>“