Административно информационно обслужване и ГРАО

Наименование на административната услуга Обикновена Бърза Експресна  ИЗТЕГЛИ
срок/дни цена/лв. срок/дни цена/лв. срок/дни цена/лв.
Възстановяване или промяна на име 30 безплатна  
Издаване на удостоверение за наследници 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за семейно положение 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 7 5.00 лв. 3 7.50 лв. 1 10.00 лв.  свали
Заверка на заявление за постоянен адрес веднага 2.50 лв.          свали
Заверка на заявление за настоящ адрес веднага 2.50 лв.          свали
Издаване на удостоверение за постоянен адрес веднага 2.50 лв.          свали
Издаване на удостоверение за настоящ адрес веднага 2.50 лв.          свали
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес веднага 2.50 лв.          свали
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес веднага 2.50 лв.          свали
Издаване на удостоверение за правно ограничение 7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Връчване на удостоверение за раждане-оригинал безплатна            свали
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които идват съставени актове в чужбина безплатна            
Промяна в актовете за гражданско състояние безплатна            
Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние безплатна            
Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Сключване на граждански брак Услугата се заплаща в столичен обреден дом            
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал безплатна            
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път Услугата сеизвършва вобреден дом безплатна          
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за втори и следващ път 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  свали
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние(акт за раждане, акт за смърт) 7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.  
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.  
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.  свали
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции 7 безплатна          
Припознаване на дете 90 безплатна          
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 7 5          
Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство безплатна            
Определяне на административен адрес 30 безплатна          свали
Удостоверение за родителски права 7 3.50 лв.          
Удостоверение за идентичност на адрес веднага         7.00 лв.  
Изготвил: Венета Пенева ( главен специалист отдел „АИО“)

<–  НАЗАД