Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология

Наименование на услугата Необходими документи срок/дни цена/лв. ИЗТЕГЛИ
Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност Заявление свободен текст 30 дни За физически лица – 25,00 лв.  
Копие на документ за собственост на терена
За юридически лица-38,00 лв.
Геодезично заснемане на съществуваща pаст-ност
Оценка на дървесна и храстова растителност Заявление свободен текст  30 дни За частни имоти – до 5 бр. дървета – 30,00 лв. свали
За строителство – съгласуван проект озеленяване За частни имоти – до 10 бр. дървета – 50,00 лв.
Копие на документ за собственост на терена За частни имоти – над 10 бр. дървета – 100,00 лв.
Документ за платена такса
Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, частни имоти и при ново строителство Заявление свободен текст 30 дни 30,00 лв.  
Копие на документ за собственост на терена
За строителство – съгласуван проект озеленяване
За строителство – съгласуван проект озеленяване
Издаване на разрешение за преместване на растителност Заявление свободен текст 14 дни 20,00 лв.  
Копие на документ за собственост на терена
Измерване, кубиране и маркиране с общинска марка на дървесина добита извън горски фонд преди транспортиране Заявление свободен текст 7 дни 5,00 лв. на плътен кубик, но не по-малко от 10,00 лв.  
Копие на документ за собственост на терена
Издаване на превозен билет за дървесина, добита извън горски територии Заявление свободен текст 7 дни 10,00 лв.  
Разрешение за сеч на растителност
Лични данни на превозвача
Направление на товара
Съгласуване и одобряване на проект за обекти на техн. инфраструктура на улични проводи – водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, сградни инсталационни  отклонения, извън тези които са главни градски улици (булеварди) Заявление по образец 14 дни при представен комплексен доклад А. 0,10 лв./м но не по-малко от 20,00 лв.  
Три броя папки оригинали с печати на проектанта с приложени:
Копия на документи за собственост
Документ за учредено право на строеж в чужд имот
Виза за проектиране (когато е задължително)
Фирмени документи
Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване
Съгласуване и одобряване на проект със съоръжения към инженерната инфраструктура – трафопост, абонатна станция, котелно и др. Влязло в сила разрешение за строеж Б. 20,00 лв.
Съгласувани инвестиционни проекти с ДАГ, „Софийска вода”, ”ЧЕЗ Разпределение”, Улично осветление”, ”БТК”, ”Зелени системи”, ”София газ”, Столична РИОКОЗ, ”РЗ ПАБ”; Проект ПБЗ 30 дни без представен комплексен доклад
Съгласуване и одобряване на проекти на инженерната инфраструктура при условията на чл. 154 от ЗУТ Съгласуван пътен проект за възстановяване на настилки с отдел „ОБД“ – СО и СДВР- КАТ В. 50 % от размера на таксата по т. А и т. Б  
Проект временна организация на движението
Разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура / на улични проводи – водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, сградни инсталационни отклонения Заявление по образец 14 дни при представен комплексен доклад 0,3% от стойността на обекта  
Три броя папки оригинали с печати на проектанта с приложени:
Копия на документи за собственост
Документ за учредено право на строеж в чужд имот
Виза за проектиране (когато е задължително)
Фирмени документи
Предварителен договор със съответното експлоатационно дружество за присъединяване
Проект временна организация на движението 30 дни без комплексен доклад
Съгласувани инвестиционни проекти  с ДАГ, „Софийска вода”, ”ЧЕЗ Разпределение”, ”БТК”, Улично осветление”, ”Зелени системи”, ”София газ”, Столична РИОКОЗ, ”РЗ ПАБ”, Проект ПБЗ
Съгласуван пътен проект за възстановяване на настилки с отдел „ОБД“ -СО и СДВР-КАТ
Декларация за стойността на строежа
Заверка на екзекутиви на проекти за обекти на техническата инфраструктура и съответните съоръжения Копие на документ за собственост 30 дни 30% от цената на услугата за одобряване на проект  
Преходен одобрен (съгласуван) проект
Проекти – екзекутив със съответните съгласувания (в зависимост от проекта)
Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации касаещи ремонти в частни имоти Заявление свободен текст 7 дни 40,00 лв.  
Копие на документи за собственост
Документ за платена такса
Издаване на разрешение за временно използване на общински терени (части от тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна) за строителни площадки на територията на района по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ Заявление по образец 7 дни 1,20 лв./м2/ден  свали
Разрешение за строеж (при нов строеж)
ПБЗ-ситуация на строителна площадка и график за СМР, съгласувани с КАТ и СО -Сектор“ОБД“
 Нормативно основание: ЗУТ, НОЗПДР, АПК, НОАМТЦУ на СОС
 
 
 
Издаване на позволителни превозни билети и свидетелства Заявление свободен текст 7 дни 1,50 лв./бр.  
Копие на документи в зависимост от искането
         
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от: Удостоверение за наследници, Пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел.
ИЗГОТВИЛ: инж. Л. Йончев (гл. инж. отдел „ИИБЕ“)