Контрол по строителството / Незаконно строителство

Наименование на услугата Необходими документи срок/дни. цена/лв. ИЗТЕГЛИ
Издаване на Удостоверения за факти и обстоятелства по Устройство на територията Заявление по образец 14 дни – обикновена 5.00 лв. свали
Копие от документ за собственост 7 дни – бърза 7.50 лв.
Скица от АГКК издадена последните 6 месеца 3 дни – експресна 10.00 лв.
Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
Други документи в зависимост от искането
Документ за платена такса
Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строежи и обекти на техническата инфраструктура на територията на района Заявление по образец 1 ден – екпресна 20.00 лв. свали
Копие от издадено разрешение за строеж 2 дни – бърза 15.00 лв.
Технически паспорт – 2 бр.
Оригинали на паспорта на цифров носител 3 дни – обикновена 10.00 лв.
Документ за платена такса
Определяне на строителна линия и ниво на строеж /констативен протокол обр. 2 или 2а/ Заявление по образец 1 ден – експресна 20.00 лв. свали
Копие от влязло в сила разрешение за строеж, копия от договори със строител, консултант и одобрен план за управление на отпадъците 3 дни – бърза 15.00 лв.
Протоколи образец №2 или №2а по Наредба№3 за съставяне на актове и  протоколи по време на строителството – 4бр. оригинали 7 дни – обикновена 10.00 лв.
Документ за платена такса    
Регистрация на заверена заповедна книга Заявление по образец     свали
Копие от документ за собственост
Копие от влязло в сила разрешение за строеж
Копие от челните и крайни листа на заповедната книга
Проверка за установяване съответствието на строежа с одобрените строителни книжа и, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /констативен акт обр.3/ Заявление по образец 3 дни 30.00 лв. свали
Копие от влязло в сила разрешение за строеж
Заверен протокол образец № 2
Контролно заснемане от правоспособно лице
Констативни актове образец № 3 по Наредба№3 за съставяне на актове и  протоколи по време на строителството – 4 бр. оригинали
Документ за платена такса
Удостоверение по реда на чл. 181 от ЗУТ за степен на завършеност на строеж Заявление по образец   14 дни – обикновена
 I. Обикновена услуга: 
 1. за I, II и III категория – 750.00 лв;
 2. за IV и V категория – както цените за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за обикновена услуга
 II. Бърза услуга: 
1. за I, II и III категория – 1 125.00 лв
 2. за IV и V категория – както цените за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за бърза услуга III. Експресна услуга:
 1. за I, II и III категория – 1 500.00 лв
 2. за IV и V категория – както цените за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за експресна услуга
свали
Копие от документ за собственост   7 дни – бърза
Виза за проектиране
Копие от издаденото разрешение за строеж
Актове образец № 2, 3, 4 … до степента на завършени /изпълнени/ СМР
Контролно заснемане от правоспособно лице
Забележка:
1. Услугата се извършва в зависимост от органа, издал разрешението за строеж:
 – Дирекция “Общински строителен контрол” /за издадени разрешения за строеж от Главния архитект на Столична община.
 – Район „Красна поляна“ /за издадени разрешения за строеж от Главния архитект на района/
 2. По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа.
  4 дни – експресна
Документ за платена такса
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от: Удостоверение за наследници, Пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел.  
ИЗГОТВИЛ: инж. Р. Полимеров (Старши експерт отдел „КС“)

<–  НАЗАД