Устройство на територията, кадастър и регулация в строителството

Наименование на услугата Необходими документи срок/дни цена/лв. ИЗТЕГЛИ
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията – Заявление по образец 14 дни 5.00 лв.  свали
– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца 7 дни 7.50 лв.
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
3 дни 10.00 лв.
– Други документи в зависимост от искането
– Документ за платена такса
Издаване на заверено  копие от ПУП – Заявление по образец 7 дни 10.00 лв.  свали
– Копие от документ за собственост
4 дни 15.00 лв.
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
2 дни 20.00 лв.
– Други документи в зависимост от искането
Документ за платена такса
Заверка на преписи от документи и копия от планове, и документация към тях – Заявление по образец 7 дни 10.00 лв. + разходите за копиране свали
– Копие от документ за собственост
– Документ за платена такса
– Забележка: В заявлението да се опише точно имота или номер на разрешение за строеж 4 дни 15.00 лв. + разходите за копиране
2 дни 20.00 лв. + разходите за копиране
Издаване на съгласие за допускане на устройствена процедура по изменение на подробния устройствен план:– не се променя одобрената първостепенна улична мрежа от I,II и III клас;– не се засягат обекти на публичната общинска или публичната държавна собственост освен улици. – Заявление по образец 14 дни 100 лв.
– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
– Мотивирано предложение
Процедура за одобряване на изменение на подробен устройствен план– не се променя одобрената първостепенна улична мрежа от I,II и III клас;– не се засягат обекти на публичната общинска или публичната държавна собственост освен улици. – Заявление по образец 30 дни за разглеждане в РЕСУТ +14 дни за издаване на заповед 1. Изменение на план за регулация или план за застрояване:- до 1 дка – 200 лв.- до 10 дка – 250 лв.- над 10 дка – 300 лв.  свали
– Копие от документ за собственост- Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
2. Изменение на план за регулация и застрояване:- до 1 дка – 400 лв.- до 10 дка – 500 лв.- над 10 дка – 600 лв.
Процедура за одобряване на работен устройствен план – Заявление по образец 30 дни за разглеждане в РЕСУТ +14 дни за издаване на заповед – до 1 дка – 400 лв.- до 10 дка – 500 лв.- над 10 дка – 600 лв.

 

 

– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
– Проект за РУП – 2бр. Оригинали и цифров носител
– Съгласуване на проекта с експлоатационните предприятия, ОБД и КАТ (за улици I клас)
Издаване на скица с указан начин на застрояване (ВИЗА) от Главен Архитект на Р-н „Красна поляна” на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ – Заявление по образец 14 дни 40.00 лв.  свали
– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца 7 дни 60.00 лв.
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
– Мотивирано предложение 3 дни 80.00 лв.
– Документ за платена такса
Съгласуване на идеен инвестиционен проект  без издаване на разрешение за строеж – Заявление по образец- Копие от документ за собственост 14 дни при представен комплексен доклад Такса: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Виза за проектиране – оригинал
30 дни без предоставен комплексен доклад
– Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
– Документ за платена такса
Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет – Заявление по образец – 14 дни при представен комплексен доклад – за съгласуване и одобряване: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО
– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Виза за проектиране – оригинал – 30 дни без предоставен комплексен доклад
– Технически/работен инвестиционен проект – 3 бр. оригинали съгласно Наредба №4
– Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта(по желание на възложителя)
– Предварителни договори с експлоатационните предприятия (при нов строеж/разделяне на обекти)
– Копие от одобрените проекти и удостоверение за въвеждане в експлоатация при преустройство/пристройка/надстройка)
– Забележка.: По закон може да се изискват и др.документи, съобразно спецификата на строежа
– Документ за платена такса
Издаване на разрешение за строеж след одобрен технически/работен проект – Заявление по образец – за издаване на разрешение за строеж: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО  свали
– Копие от документ за собственост
– Заверено направление от СО за количества на строителни отпадъци и/или земни маси (приложение №3 към НПОЧУОТСО
– Документ за платена такса
Презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ – Заявление по образец 50 % от предвидената такса по общия ред – на основание чл. 153, ал. 4 от ЗУТ  свали

свали

– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Разрешение за строеж – оригинал
– Заверен протокол обр. № 2 – когато строителството е започнало
– Документ за платена такса
Издаване на разрешение за строеж на ограда – Заявление по образец 30 дни Определя се, съгласно т.7 а от Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО  свали
– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Писмено съгласие от собствениците на засегнатите имоти (когато оградата е по рег. линия)
– Конструктивно становище с указания за изпълнение
– Трасировъчен карнет на УПИ (ПИ)
– Документ за платена такса
Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и издаване на Заповед към РС – Заявление по образец- Копие от документ за собственост – 30 дни без представен комплексен доклад – 50% от размера на таксата за съгласуване и одобряване на архитектурни и други сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкции.- 25% от стойността по табл. 1 от приложение №4 на НОАМТЦУПСО  свали
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца – 14 дни при представен комплексен доклад
– Одобрен технически/работен инвестиционен проект
– Копие от влязло в сила  разрешение за строеж
– Технически/работен инвестиционен проект – преработка – 3бр. оригинали в/у копие от одобрен проект с нанесени променените инвестиционни намерения в червен цвят
– Нотариално заверена декларация по чл.154, ал.5 от  ЗУТ
– Комплексен доклад за оценка на съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите (по желание на възложителя)
– Забел.: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа
– Документ за платена такса
Заверка на екзекутивна документация – Заявление по образец 30% от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция  свали
– Скица с виза по чл. 140 от ЗУТ – копие
– Копие от издаденото разрешение за строеж
– Инвестиционен проект – екзекутив – 2 бр. оригинали
– Заверени, протокол образец №.2, констативен акт образец №3, акт образец № 14 – копия
– Удостоверение по чл. 52, ал.5 от ЗКИР
– Забележка: Екзекутивната документация се заверява съгласно чл.175 ал.2 от ЗУТ
– Документ за платена такса
Одобряване на проект за ДЕЛБА по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ – Заявление по образец Определя се  съгласно т.10 г от Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО: 25% от стойността на таксата за издаване на разрешение за строеж
– Копие от документ за собственост
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
– Технически/работен инвестиционен проект –3бр. оригинали
– Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите (по желание на възложителя)
– Предварителни договори с експлоатационните
дружества (за нов строеж и при разделяне на обекти)
– Копие от одобрените проекти и у-е за въвеждане в експлоатация в случай на преустройство, пристройка и надстройка
– Копие от решение на съда (при съдебна делба)
– Забележка: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа
– Документ за платена такса
Възстановяване на строителни книжа, чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – Заявление по образец 30 дни
– Документ за собственост
– 3 копия от заснемане и конструктивни становища
– Документ доказващ съществуването на тезикнижа
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти – Заявление по образец 30 дни – Сергия/маса – 25.00 лв.- Типов дизайн – 50.00 лв.  свали
– Копие от документ за собственост или договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на имота
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца -Индивидуален проект –8.00 лв./м2, мин 50 лв.
– Разрешението се издава, въз основа на скица с указан начин на поставяне (Виза)
– Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба за НПРИМДЕ  на СО
– Автомивки/автосервизи –10 лв./м2, мин 100 лв.
– Предварителни договори с експлоатационните предприятия (при необходимост)
– Документ за платена такса
Издаване на разрешения за поставяне на рекламни елементи – Копие от документ за собственост или договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на имота 30 дни – Временни информационни елементи – 50.00 лв.  свали
– Фирмен тотем – 200.00 лв.
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца – Рекламни елементи с типов проект – 100.00 лв.
– Разрешението се издава, въз основа на скица с указан начин на поставяне (Виза)
– Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба за НПРИМДЕ  на СО – Рекламен елементи с индивидуален проект 300 лв.
– Документ за платена такса
– Фирмена информационна указателна табела  – 50 лв.
– Фирмен надпис – 50 лв.
– Рекламен елементи с едностранна рекламна площ до 4 м2 – 200.00 лв.
– Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80% от таксата за първоначалното издаване
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти – Заявление по образец 7 дни – за преместваеми обекти – павилион с типов дизайн – 100.00 лв.  свали
– Копие от документ за собственост или договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на имота
– Скица от АГКК издадена последните 6 месеца – за преместваеми обекти по индивидуален проект  – 300.00 лв.
– Комбинирана скица издадена последните 6 месеца
– за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 300.00 лв.
– Копие от одобрената проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания със
специализираните контролни органи (СКО), становища за въвеждане в експлоатация на СКО (или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми)
– Разрешение за поставяне
– Сертификат за безопасност на конструкцията или становище от лицензиран инженер конструктор
– Договори с експлоатационните предприятия ако обекта е захранен с вода и/или електричество)
– Декларация от техническото лице-изпълнител за реализацията на обекта съгласно одобреният проект, придружена от снимков материал от всички страни на реализирания обект;
– Документ за платена такса;
Съгласуване на схема за поставяне на открити щандове, хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. – Актуално състояние на фирмата
– Търговска регистрация на обекта
– Схема за разполагане изработена от правоспособен проектант, съгласувана с Дирекция „Транспортна инфраструктура“ ( и КАТ) – оригинал +цветно копие
– Удостоверение за ППП на проектанта с подпис и печат
– Удостоверение за въвеждане в експлоатация по настоящо предназначение на обекта.

<–  НАЗАД